PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

DOFINANSOWANIE OD 15% DO 90%

Coraz głośniej mówi się o zanieczyszczaniu środowiska, niestety to człowiek i jego działania przyczyniają się do tego zjawiska. Chcąc zahamować ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery powstał program Czyste Powietrze. Podstawowymi celami programu jest zachęcenie społeczeństwa do dbania o środowisko, by kolejne pokolenia mogły jak najdłużej się nim cieszyć.

Zapewne większość zastanawia się do kogo jest skierowany program. Już odpowiadamy, każda osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, a nawet osoby które mają zgodę na budowę domu jednorodzinnego mogą skorzystać z dofinansowania.

Gdy już odpowiedzieliśmy na pytanie dla kogo, nasuwa się pytanie co będzie finansowane i w jaki sposób. Program Czyste Powietrze przewiduje m.in. wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymogi programu. Biorąc pod uwagę kotły, każdy z nich musi posiadać certyfikaty 5 klasy oraz eco design. Dofinansowanie obejmuje również montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Na tym nie koniec, ponieważ kolejnym zamierzeniem programu jest efektywne zarządzanie energią, tak więc dofinansowaniem objęta również została termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz wymiana stolarki. Gdy chcemy skorzystać z bardziej nowoczesnych rozwiązań jak odnawialne źródła energii one również zostały objęte programem. Kwota dofinansowania jest uzależniona od dochodu miesięcznego na osobę w gospodarstwie domowym.

Program czyste powietrze

Minimalna kwota projektu wynosi 7 tyś. złotych, a maksymalna 53 tysiące, jeśli koszty przekroczą kwotę maksymalną mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany do 2029 roku jednak należy pamiętać, iż podpisywanie umów kończy się z dniem 31.12.2027. Nabór i rozpatrywanie wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Należy je składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste Powietrze Krok po Kroku:

– Zapoznaj się z warunkami, regulaminem, formularzem wniosku, który możesz znaleźć na stronach internetowych każdego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

– Zanalizuj potrzeby budynku i przedstaw je w uproszczonej analizie energetycznej;

– Wypełnij i złóż wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (zaświadczenie o dochodach, kalkulacja oraz akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej);

– Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku może trwać nawet do 90 dni, gdy odpowiedź jest pozytywna zostaje podpisana umowa;

– Złóż wniosek o płatności. Kwota dofinansowania może być wypłacana w transzach po każdym zrealizowanym etapie przedsięwzięcia;

– Po zakończeniu prac należy dostarczyć do WFOŚiGW nową fakturę, przy wymianie kotła również dokument potwierdzający złomowanie starego pieca;

– Czekaj na audyt przedstawiciela Funduszu;

– Po pozytywnej weryfikacji następuje ostatni etap, czyli rozliczenie przedsięwzięcia